Valahia Glassroom

Valahia Glassroom

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A VII-­‐A CIVILA DOSAR NR. 47512/3/2012

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 47512/3/2012 din 16.10.2017

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37, et.1, Sector 5, legal reprezentată prin asociat Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. VALAHIA GLASSROM S.R.L., desemnat conform încheierii de şedinţă din data de 09.01.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-­‐a Civilă în dosar nr. 47512/3/2012, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor apartinand societatii debitoare, respectiv :

 1. Automobil Dacia Papuc, număr de înmatriculare B-­‐34-­‐WEN, an de fabricație 2002, evaluat la prețul de 980 Euro echivalent al 4.312 lei;

 2. Autoutilitară Citroen Jumper, număr de înmatriculare B-­‐46-­‐PCS, an de fabricație 2006, evaluat la prețul de 6.045 Euro echivalent al 26.597 lei;

Vânzarea se va organiza in data de 08.02.2018, ora 12.00, prin licitaţie publică cu strigare la prețul stabilit prin raportul de evaluare, respectiv de 980 Euro echivalent al 4.312 lei, respectiv 6.045 Euro echivalent al 26.597 lei. Următoarele licitații din cadrul primului set se vor organiza în ziua de joi, ora 12:00, 10 licitaţii publice săptămânale pornind de la preţurile stabilite prin raportul de evaluare.

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunurilor mobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Preţul caietului de sarcini este 100 lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, precum și garanția de participare se vor achita în contul debitoarei deschis la BRD GSG S.A. RO10 BRDE 100S V434 5731 1000.

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;

 2. dovada plăţii garanţiei de participare;

 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului

  1. – pentru persoanele juridice române :

   1. copie de pe certificatul de înregistrare la O.R.C.;

   2. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei,

indiferent de forma acesteia ;

  1. pentru persoanele juridice străine :

   1. tul de înmatriculare a societăţii străine ;

   2. – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;

  1. pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :

   1. copie de pe actul de identitate ;

   2. copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

  1. pentru persoane fizice străine :

   1. copie de pe paşaport ;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.

aici găsiți si documentul PDF