Oglinda Press

Oglinda Press

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – Sectia a VII-­‐a Civila DOSAR NR.

4983/3/2013

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 4983/3/2013 din 23.01.2018

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. OGLINDA PRESS S.R.L., desemnat prin hotărârea intermediară nr. 5605/2014 din 02.06.2014 pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-­‐a Civilă în dosar sus-­‐ menționat, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor mobile, reprezentând mijloace fixe de tip mobilier/aparatură electronică, evaluate la valoarea de piață de 873.066 lei (fără TVA), raport de evaluare întocmit de SC COUNSEL A&A SRL.

Vânzarea se va organiza in data de 08.02.2018, ora 17.00, prin licitaţie publică cu strigare.

Se vor organiza săptămânal licitații, în fiecare zi de joi a săptămânii, la aceeași oră și același loc, după următorul regulament de valorificare :

d) un set de 4 (patru) licitații publice, având prețul de pornire redus cu câte 85% din valoarea de evaluare.

Fiecare ofertă primită va fi analizată și prezentată punctual Băncii în favoarea căreia este instituită garanție asupra imobilului.

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Ana Davila nr. 37, et. 1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor imobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunurilor imobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Preţul caietului de sarcini este 200 lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, achiziţionarea caietului şi achitarea taxei fiind obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

2

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;

 2. dovada plăţii garanţiei de participare;

 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului

  1. – pentru persoanele juridice române :

   1. copie de pe certificatul de înregistrare la O.R.C.;

   2. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;

  1. pentru persoanele juridice străine :

   1. tul de înmatriculare a societăţii străine ;

   2. – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă

    română are o relaţie de corespondent ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei,

indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;

  1. pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :

   1. copie de pe actul de identitate ;

   2. copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

  1. pentru persoane fizice străine :

   1. copie de pe paşaport ;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.

aici puteți descărca documentul PDF