SC XENIA SA

SC XENIA SA

TRIBUNALUL PRAHOVA SECȚIA a II-­‐a CIVILĂ DOSAR NR. 9651/105/2013

REGULAMENT PRIVIND VALORIFICAREA

BUNURILOR IMOBILE APARŢINÂND SC XENIA SA – în reorganizare

I. PROCEDURA DE VALORIFICARE LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

 1. OBIECTUL LICITAŢIEI

  Obiectul licitaţiei ce se va organiza îl reprezintă vânzarea bunurilor imobile aparținând societății debitoare SC XENIA SA, după cum urmează:

  1. Imobilul denumit Trup 2 conform act de proprietate, situat în str.Poligonului nr. 1, Ploiești, jud. Prahova, înscris în CF nr.123232 a Mun.Ploiești, nr. cadastral 2524 format din teren în suprafață de 9.652 mp ( suprafața măsurată de 9.655 mp) și construcții :

   C1 – Atelier mecanic auto cu Sc=1562 mp, nr. cadastral 2524-­‐C1 C2 – Atelier cu Sc=123,20 mp, nr. cadastral 2524-­‐C2

   C3 – Forja cu Sc=141,12 mp, nr. cadastral 2524-­‐C3

   C4 – Depozit piese de schimb cu Sc=275,85 mp, nr. cadastral 2524-­‐C4 C5 – Atelier vulcanizare cu Sc=115,90 mp, nr. cadastral 2524-­‐C5

   C6 – Magazie cu Sc=56,90 mp, nr. cadastral 2524-­‐C6 C7 – Strugarie cu Sc=211,20 mp, nr. cadastral 2524-­‐C7 C8 – Stație peco cu Sc=32 mp, nr. cadastral 2524-­‐C8.

   Valoarea de piață, conform raportului de evaluare nr. 112/13.01.2016 întocmit de către NEOCONSULT VALUATION SRL la 19 august 2015, este de 493.100 Euro (echivalent a 2.181.100 lei), din care valoarea terenului este de 444.000 Euro (echivalent a 1.964.000 lei). Valoarea nu este influențată de TVA.

  2. Imobilul denumit Trup 3 conform act de proprietate, situat în str.Poligonului nr. 1, Ploiești, jud. Prahova, înscris în CF nr.123198 a Mun.Ploiești, nr. cadastral 143017, format din teren în suprafața conform documente de 6.201 mp și construcție clădire sediu administrativ, regim de înălțime P+2, Ac=455,0 mp, Au=0,90 mp și Ad=1365 mp.

   Valoarea de piață, conform raportului de evaluare din noiembrie 2017 întocmit de către Expert evaluator Ec. Bălan Cristina, este de 401.250 Euro (echivalent a 1.862.200 lei), valoarea nu include TVA.

  3. Imobilul denumit Trup 4 conform act de proprietate, situat în str. Poligonului nr. 1, Trup 4, Ploiești, jud. Prahova, format din următoarele loturi :

  -­‐ Teren în cota exclusivă în suprafața din acte de 3113 mp, suprafață măsurată de 3113 mp, înscris în CF nr.1896 a Mun. Ploiești, nr. cadastral 2526 împreună cu construcțiile :

  C1 – Birouri cu Sc=106,48 mp, nr. cadastral 2526-­‐C1 C2 – Birouri cu Sc=53 mp, nr. cadastral 2526-­‐C2

  C3 – Centrală termică cu Sc=7,8 mp, nr. cadastral 2526-­‐C3

  C4 – Balastieră cu Sc=405 mp, nr. cadastral 2526-­‐C4.

  -­‐ Teren în cota exclusivă în suprafața din acte de 765 mp, suprafață măsurată de 765 mp, însris în CF nr.1896 a Mun. Ploiești, nr. cadastral 2530.

  cotă de ½ din dreptul de proprietate a terenului în suprafață din acte de 1150 mp, înscris în CF

  nr.1896 a Mun. Ploiești, nr. cadastral 2526.

  Valoarea de piață, conform raportului de evaluare nr. 115bis/13.01.2016 întocmit de către NEOCONSULT VALUATION SRL la 19 august 2015, este de 169.600 Euro fără TVA (echivalent a

  750.000 lei), din care valoarea terenului este de 165.900 Euro fără TVA (echivalent a 733.900 lei),

 2. DATA ŞI LOCUL LICITAŢIEI

  Licitaţiile vor fi organizate la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str. Ana Davila nr. 37, et. 1, sector 5, unde se vor depune cu numar de inregistrare documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini (care este inclus în prezentul regulament la pct. (vi) – „condiţii de participare la licitaţie”), cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 3. ORGANIZAREA LICITAŢIEI. PREȚUL ȘI MONEDA DE VALORIFICARE.

  Licitaţia este organizată de SP REAL CASA EXPERT SPRL, în calitate de administrator judiciar al SC XENIA SA – în reorganizare, desemnat prin încheierea de ședință din data de 15.05.2014, pronunţată de Tribunalul Prahova -­‐ Secția a II-­‐a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosar nr. 9651/105/2013.

  Vânzarea se efectuează prin licitaţie publică deschisă cu strigare.

  Vor fi organizate licitaţii, după cum urmează:

  Prima licitație va avea loc în data de 26.02.2018, ora 13:00.

  Următoarele licitații vor fi organizate în datele : 12.03.2018, 26.03.2018, 09.04.2018, 23.04.2018,

  07.05.2018, toate la ora 13:00.

  Licitaţiile vor porni de la valoarea de 140% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare întocmit în procedură, respectiv:

  1. Imobilul situat în str.Poligonului nr. 1, Trup 2, Ploiești, jud. Prahova : preț de pornire

   690.340 Euro + TVA, echivalent al 3.053.540 lei + TVA. Acesta reprezintă 140% din valoarea stabilită prin evaluare în cuantum de 493.100 Euro + TVA, echivalent al 2.181.100 lei + TVA, conform raportului de evaluare nr. 112/13.01.2016 întocmit de către NEOCONSULT VALUATION SRL la 19 august 2015.

  2. Imobilul situat în str.Poligonului nr. 1, Trup 3, Ploiești, jud. Prahova, cu preț de pornire de 561.750 Euro + TVA, echivalent al 2.607.080 lei + TVA, reprezentând 140% din valoarea stabilit prin evaluare în cuantum de 401.250 Euro + TVA, echivalent a 1.862.200 lei + TVA, conform raportului de evaluare din noiembrie 2017 întocmit de către Expert evaluator Ec. Bălan Cristina.

  3. Imobilul situat în str. Poligonului nr. 1, Trup 4, Ploiești, jud. Prahova, cu preț de pornire de

  237.440 Euro + TVA, echivalent al 1.050.000 lei + TVA, reprezentând 140% din valoarea stabilită prin evaluare în cuantum de 169.600 Euro + TVA, echivalent al 750.000 lei + TVA, conform raportului de evaluare nr. 115bis/13.01.2016 întocmit de către NEOCONSULT VALUATION SRL la 19 august 2015.

  Imobilele din fiecare ansamblu ( teren si construcții ) menționate mai sus nu vor putea fi valorificate separat, ci doar impreuna.

  Oferta se face în moneda naţională a României – RON.

  În situația în care nu se valorifică bunurile în condițiile prezentate în prezentul regulament, creditorii vor fi informaţi, urmând să fie convocată Adunarea Creditorilor pentru punerea in discutie a unui nou regulament.

  Administratorul judiciar efectuează publicitatea licitaţiilor prin intermediul unui ziar de circulație națională și prin publicarea publicației de vânzare în cadrul Buletinul Procedurilor de Insolvență.

 4. PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE

  La licitaţie pot participa ofertanţii interesaţi care îndeplinesc condiţiile impuse prin prezentul regulament de valorificare (pct. (vi) – „condiţii de participare la licitaţie”). Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului de a participa la licitaţie, în conformitate cu documentele licitaţiei.

 5. ONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

  Ofertanţii interesaţi vor achiziţiona caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile aparţinând SC XENIA SA – în reorganizare de la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str. Ana Davila nr. 37, et. 1, sector 5. Preţul caietului de sarcini este 500 lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, achiziţionarea caietului şi achitarea taxei fiind obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie. Toţi potenţialii cumpărători trebuie să fie înregistraţi de administratorul judiciar şi să depună până în preziua licitaţiei ora 12.00 la sediul administratorului judiciar cu numar de inregistrare, următoarele documente care constituie condiţia acceptării ofertei pentru participarea la licitaţia publică:

  1. Cererea de înscriere la licitaţie, care va avea următoarea formă :

   1. entru persoane juridice :

    Cerere de înscriere la licitaţie

    “Subscrisa …………………………., cu sediul în ………………………….., având nr. de înregistrare la Oficiul Registrului

    Comerţului ………….., cod fiscal (C.U.I.) ………………………., cont IBAN nr…………………………. deschis la banca

    …………….., reprezentată legal prin ……………………………….., prin prezenta vă solicităm înscrierea pentru participarea la licitaţia privind următorul bun imobil: ………….……………….., aparținând societății debitoarea SC XENIA SA – în reorganizare.

    Valoarea de începere a licitaţiei este de ………………. lei exclusiv TVA.

    Declarăm că ne-­‐am însuşit şi suntem de acord cu procedura de participare la licitaţie.

    Data : Semnătura şi ştampila “

   2. entru persoane fizice :

    Cerere de înscriere

    Subsemnatul(a) …………………………………, cu domiciliul în ………………….., posesor al B.I. / C.I. / Paşaport seria

    ……………, nr. ………………., eliberat la data de ………………., de către ……………, având C.N.P. ………………………., prin

    prezenta vă solicit înscrierea pentru participarea la licitaţia privind -­‐ privind următorul bun imobil:

    ………………………………. aparținând societății debitoarea SC XENIA SA – în reorganizare. Valoarea de începere a licitaţiei este de ………….. lei exclusiv TVA.

    Declar că mi-­‐am însuşit şi sunt de acord cu procedura de participare la licitaţie.

    Data : Semnătura”

  2. Dovada achitării Caietului de Sarcini (chitanţă / copie chitanţă) ;

  3. Dovada depunerii garanţiei de participare la licitaţie, în cuantum de 20% din preţul de pornire al licitației oferit spre vânzare la licitaţie.

  4. Dovada achitării taxei de participare la licitaţie ;

  5. Alte documente necesare:

  1. Pentru persoane juridice române

  2. Pentru persoane juridice străine

  3. Pentru comercianţi persoane fizice sau asociaţii familiale

  4. Persoane fizice

   • împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul în şedinţa de licitaţie,

   • copie de pe certificatul de înmatriculare al societăţii la ORC precum şi copie de pe certificatul de înregistrare fiscală,

   • documente de identificare a firmei, certificat de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus în limba română, iar traducerea să fie legalizată de un notar public din România,

   • copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

   • copie de pe actul de identitate.

    române

  5. Persoane fizice Străine

  • copie de pe paşaport.

  Garanţia se restituie integral tuturor participanţilor, cu excepţia ofertantului câştigător al licitaţiei şi adjudecatar al bunului. Garanţia de participare a ofertantului adjudecatar va constitui avans la preţul de vânzare-­‐cumpărare. Refuzul acestuia de a semna contractul de vânzare -­‐ cumpărare la preţul adjudecat în urma licitaţiei şi în condiţiile prezentului regulament precum şi neîndeplinirea în totalitate a obligațiilor ce îi revin din contractul de vânzare-­‐cumpărare perfectat între părţi, conduce la pierderea garanţiei de participare și alte daune interese în completare. Achitarea diferenței de preț se va efectua de către adjudecatarul desemnat în maxim 30 de zile de la data adjudecării bunului.

  Toate documentele prevăzute la prezenta secţiune reprezintă condiţii obligatorii de participare la licitaţie şi vor fi depuse cu numar de inregistrare la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, str. Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

  Taxa de participare la licitaţie precum şi contravaloarea caietului de sarcini vor fi achitate în numerar la sediul administratorului judiciar.

 6. DUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI

  Vânzarea se va face de către o Comisie desemnată de administratorul judiciar. La ora stabilită pentru începerea licitaţiei, Comisia de licitaţie va analiza îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţie şi va citi lista ofertanţilor admişi. Eventualele contestaţii privind condiţiile de participare la licitaţie vor fi analizate de comisie pe loc, înregistrând modul de rezolvare în procesul-­‐verbal de licitaţie. Preşedintele Comisiei deschide şedinţa de licitaţie anunţând scopul acesteia, preţul de pornire şi modul de desfăşurare. Pasul licitaţiei se stabileşte la 10.000 Euro pentru bunurile imobile Trup 2 și Trup 3, respectiv 5.000 Euro pentru bunul imobil Trup 4. Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive. Licitaţia începe prin citirea ofertelor primite până la acea dată şi va oferi spre vânzare, prin strigări succesive la intervale de timp, care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul stabilit pentru începerea licitaţiei prin publicaţia de vânzare. În cursul şedinţei de licitaţie, ofertanţii au dreptul să anunţe, prin strigare, un preţ egal cu preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie. Dacă se oferă preţul de pornire a licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare, până când unul din ofertanţi acceptă preţul astfel majorat. Adjudecatarul licitaţiei este ofertantul cu cel mai mare preţ oferit. Dacă niciunul din ofertanţi nu oferă preţul de pornire, şedinţa de licitaţie se închide, fără adjudecarea unui câştigător. Şedinţa se va amâna la un alt termen conform prezentului caiet de sarcini şi publicaţiei de vânzare. Dacă se prezintă un singur ofertant acceptat care oferă preţul de pornire al licitaţiei, acesta va fi declarat adjudecatar. Dacă bunurile imobile nu se vor vinde după prima licitaţie, se vor organiza alte licitaţii, în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, conform celor menţionate la pct. (iii).

 7. DJUDECAREA ŞI EFECTUAREA PLĂŢILOR

  În urma adjudecării bunului imobil, conform prevederilor de la punctul anterior, se va întocmi procesul verbal al licitaţiei, ce va fi semnat de membrii comisiei şi de către adjudecatar. Adjudecatarul (persoană fizică sau juridică) este obligat ca în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data adjudecării să achite preţul integral al bunului imobil adjudecat.

  În interiorul termenului scadent de plata se acceptă şi plăţi parţiale. În cazul în care adjudecatarul nu respectă condiţiile şi termenele de plată prevăzute de prezentul Regulament, administratorul judiciar are dreptul exclusiv, recunoscut şi însuşit fără opoziţie de către ofertanţi de a anula licitaţia fără alte formalităţi prealabile. În situaţia anulării licitaţiei din cauza neachitării de către adjudecatar a restului de preț, sumele plătite cu titlul de garanţie precum şi plăţile parţiale efectuate nu vor fi restituite.

  Adjudecatarul este obligat să semneze contractul de vânzare cumpărare dupa plata integrală a bunului achiziţionat.

  Garanţia de participare la licitatie depusă de către adjudecatar se va deduce din preţul de cumpărare. Contractul de vânzare cumpărare se va încheia numai după achitarea integrală a preţului. Pentru participanţii declaraţi necâştigători, garanţia de participare la licitaţie se va restitui în termen de cel mult 5 zile lucratoare calculate de la data adjudecarii.

  Cheltuielile ocazionate de vânzare (onorarii notariale, taxe de timbru etc.) cad în sarcina cumpărătorului.

 8. INCIDENTE, CONTESTAŢII

Revocarea ofertei după adjudecare, sau neachitarea preţului în termen, sau refuzul adjudecatarului de a semna procesul verbal de licitație și contractul de vânzare cumpărare conduce la pierderea garanţiei de participare depusă, caz în care bunul imobil adjudecat iniţial va fi scos din nou la vanzare.

Ofertanţii pentru care există dovezi că au stabilit înţelegeri pentru falsificarea rezultatelor licitaţiei în scopul obţinerii unor preţuri mai avantajoase, pierd garanţia de participare şi vor fi excluşi de la licitaţie.

În timpul desfăşurării şedinţei de licitaţie sunt interzise acţiunile corelate ale licitatorilor ce au ca scop perturbarea şedinţei sau influenţarea membrilor comisiei de licitaţie.

Orice altă contestaţie se va depune în scris la adresa administratorului judiciar în termen de cel mult două zile lucratoare de la data încheierii şedinţei de licitaţie.

Analiza şi răspunsul la contestaţii se vor realiza în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

Acest document poate fii descărcat si mai jos.

regulament vanzare Xenia SA 14.02.2018 publicatie vanzare XENIA 14.02.2018.

 

TRIBUNALUL PRAHOVA, SECŢIA A II-­‐A CIVILĂ

Număr dosar: 9651/105/2013

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 9651/105/2013 din 14.02.2018

Subscrisa, SP REAL CASA EXPERT SPRL, reprezentată prin asociat coordonator Bogdan Rădulescu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC XENIA SA conform încheierii de şedinţă din data de 15.05.2014, pronunţată de Tribunalul Prahova Secţia a II-­‐a Civilă, în dosarul nr. 9651/105/2013, anunță scoaterea la vânzare, prin licitație, a bunurilor imobile mai jos prezentate.

Vânzarea se efectuează prin licitaţie publică deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive.

Prima licitație se va organiza în data de 26.02.2018, ora 13.00.

În situația în care nu intervine vânzarea la prima licitație, se vor organiza licitații în continuare la datele 12.03.2018, 26.03.2018, 09.04.2018, 23.04.2018, 07.05.2018,

toate la ora 13:00.

Licitaţiile vor porni de la valoarea de 140% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare întocmit în procedură, respectiv:

 1. Imobilul denumit Trup 2 conform act de proprietate, situat în str.Poligonului nr. 1, Ploiești, jud. Prahova, înscris în CF nr.123232 a Mun.Ploiești, nr. cadastral 2524, format din teren în suprafață de 9.652 mp ( suprafața măsurată de 9.655 mp) și construcții :

  C1 – Atelier mecanic auto cu Sc=1562 mp, nr. cadastral 2524-­‐C1

  C2 – Atelier cu Sc=123,20 mp, nr. cadastral 2524-­‐C2 C3 – Forja cu Sc=141,12 mp, nr. cadastral 2524-­‐C3

  C4 – Depozit piese de schimb cu Sc=275,85 mp, nr. cadastral 2524-­‐C4

  C5 – Atelier vulcanizare cu Sc=115,90 mp, nr. cadastral 2524-­‐C5 C6 – Magazie cu Sc=56,90 mp, nr. cadastral 2524-­‐C6

  C7 – Strugarie cu Sc=211,20 mp, nr. cadastral 2524-­‐C7

  C8 – Stație peco cu Sc=32 mp, nr. cadastral 2524-­‐C8.

  Prețul de pornire este de 690.340 Euro + TVA, echivalent al 3.053.540 lei + TVA,

  reprezentând 140% din valoarea stabilită prin evaluare în cuantum de 493.100 Euro + TVA, echivalent al 2.181.100 lei + TVA, conform raportului de evaluare nr.

  112/13.01.2016 întocmit de către NEOCONSULT VALUATION SRL la 19 august 2015.

 2. Imobilul denumit Trup 3 conform act de proprietate, situat în str.Poligonului nr. 1, Ploiești, jud. Prahova, înscris în CF nr.123198 a Mun.Ploiești, nr. cadastral 143017, format din teren în suprafața conform documente de 6.201 mp și construcție clădire sediu administrativ, regim de înălțime P+2, Ac=455,0 mp, Au=0,90 mp și Ad=1365 mp.

  Prețul de pornire de 561.750 Euro + TVA, echivalent al2.607.080 lei + TVA,

 3. reprezentând 140% din valoarea stabilită prin evaluare în cuantum de 401.250 Euro + TVA, echivalent a 1.862.200 lei + TVA, conform raportului de evaluare din noiembrie 2017 întocmit de către Expert evaluator Ec. Bălan Cristina.

 4. Imobilul denumit Trup 4 conform act de proprietate, situat în str. Poligonului nr. 1, Trup 4, Ploiești, jud. Prahova, format din următoarele loturi:

-­‐ Teren în cota exclusivă în suprafața din acte de 3113 mp, suprafață măsurată de 3113 mp, înscris în CF nr.1896 a Mun. Ploiești, nr. cadastral 2526 împreună cu construcțiile :

C1 – Birouri cu Sc=106,48 mp, nr. cadastral 2526-­‐C1

C2 – Birouri cu Sc=53 mp, nr. cadastral 2526-­‐C2

C3 – Centrală termică cu Sc=7,8 mp, nr. cadastral 2526-­‐C3 C4 – Balastieră cu Sc=405 mp, nr. cadastral 2526-­‐C4.

-­‐ Teren în cota exclusivă în suprafața din acte de 765 mp, suprafață măsurată de 765 mp, însris în CF nr.1896 a Mun. Ploiești, nr. cadastral 2530;

-­‐ Cotă de ½ din dreptul de proprietate a terenului în suprafață din acte de 1150 mp, înscris în CF nr.1896 a Mun. Ploiești, nr. cadastral 2526.

Prețul de pornire este de 237.440 Euro fără TVA ( echivalent a 1.050.000 lei fără TVA ), reprezentând 140% din valoarea stabilită prin evaluare în cuantum de 169.600 Euro fără TVA (echivalent a 750.000 lei), conform raportului de evaluare nr. 115bis/13.01.2016 întocmit de către NEOCONSULT VALUATION SRL la 19 august 2015.

Imobilele din fiecare ansamblu ( teren și construcții ) menționate mai sus nu vor putea fi valorificate separat, ci doar împreună.

Oferta se face în moneda naţională a României – RON.

În situația în care nu se valorifică bunurile în condițiile prezentate în prezentul regulament, creditorii vor fi informaţi, urmând să fie convocată Adunarea Creditorilor pentru punerea in discutie a unui nou regulament.

DESFĂȘURAREA LICITAȚIILOR :

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al administratorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor imobile să anunţe în scris administratorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunurilor imobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de administratorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Preţul caietului de sarcini este 500 lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, achiziţionarea caietului şi achitarea taxei fiind obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;

 2. dovada plăţii garanţiei de participare;

 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului

  1. – pentru persoanele juridice române :

   1. copie de pe certificatul de înregistrare la O.R.C.;

   2. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;

  1. pentru persoanele juridice străine :

   1. tul de înmatriculare a societăţii străine ;

   2. – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;

  1. pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :

   1. copie de pe actul de identitate ;

   2. copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

  1. pentru persoane fizice străine :

   1. copie de pe paşaport ;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al administratorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel. 021.336.43.36.

 

aici puteți descărca documentul PDF