OVIITOP TRADING SRL

OVIITOP TRADING SRL

TRIBUNALUL CONSTANȚA SECŢIA A-­‐II-­‐A CIVILĂ DOSAR NR. 79/118/2014

 

REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

Nr.înregistrare: RFO II – 0485 București, sector 5, str.Ana Davila nr.37, et.1-2

Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35

Adresl e-mail: office@real-casa-expert.ro

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 79/118/2014/ 15.03.2018

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37, et.1, Sector 5, legal reprezentată prin asociat Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei OVIITOP TRADING SRL, desemnat conform hotărârii nr. 2655 din data de 09.11.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a-­‐II-­‐a Civilă, în dosarul nr. 79/118/2014, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor aflate în averea debitoarei S.C. OVIITOP TRADING S.R.L., respectiv ”proprietate imobiliară teren intravilan aflat în Galați, Tarla 45, parcela 179/5, jud.Galați, identificată prin numărul cadastral 104992 (provenit din conversia numărului cadastral vechi 13792), înscrisă în Cartea Funciară nr.104992 a localității Galați (provenită din conversia de pe hârtie a Cărții Funciare vechi nr.38157), conform Extrasului de carte funciară pentru informare nr.71640/28.09.2016 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Galați prin Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați”, raport de evaluare întocmit de către evaluator autorizat membru ANEVAR, POSTOLACHE COSTEL, la valoarea de piață de 36.200 Euro (echivalentul sumei de 162.853 Ron).

 

Metodele de valorificare propuse sunt: vanzarea la licitatie si vanzarea prin negociere directa catre un cumparator hotarat si la un pret pentru care creditorul si-­‐ a dat acordul conform art.118 din Legea 85/2006.

 

Vânzarea se va efectua prin licitație publică deschisă, cu strigare. Licitațiile se vor organiza săptămânal.

Prețul de pornire a licitațiilor va fi :

 1. c) 8 ședințe de licitații la prețul de 28.960 Euro (fără TVA), respectiv 80% din

valoarea de piață exprimată în raportul de evaluare întocmit de Postolache Costel, în data de 07.11.2016;

 

În condițiile în care se primește o ofertă de cumpărare care nu respectă condițiile prezentate mai sus, se va convoca Adunarea creditorilor pentru discutarea ofertelor interesante.

 

În situația în care bunurilor nu vor fi vândute după parcurgerea întregului regulament de valorificare anterior precizat, lichidatorul judiciar va reconvoca Adunarea Creditorilor în scopul stabilirii unui nou Regulament de valorificare.

 

Ședința de licitație publică va fi organizată la data de 22.03.2018, ora 13.00, prețul de pornire fiind de 80% din valoarea de evaluare. In situaţia în care bunurile nu se vor adjudeca la termenul din data de 22.03.2018, începând cu data de 29.03.2018 se va organiza o nouă licitaţie conform regulamentului anterior precizat, in acelasi loc si la aceeasi ora. Licitaţiile vor fi organizate separat pe fiecare imobil, astfel cum ele au fost identificate în rapoartele de evaluare.

 

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

 

Date despre starea bunurilor imobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

 

Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei, iar taxa de participare la licitaţie este în sumă de 100 lei.

 

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  • – pentru persoanele juridice române :
   • – copie de pe certificatul de înregistrare laR.C.;
   • copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;
  • pentru persoanele juridice străine :
   • tul de înmatriculare a societăţii străine ;

 

 • – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;
 • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;
 • pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :
  • copie de pe actul de identitate ;
  • copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

 • pentru persoane fizice străine :
  • copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.0756.75.75.75

 

SP REAL CASA EXPERT SPRL

lichidator judiciar al SC OVIITOP TRADING SRL

Bogdan Radulescu

documentul poate fi descarcat aici in format PDF