Korani Trading SRL

Korani Trading SRL

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VII-­‐A CIVILĂ DOSAR NR. 1036/3/2013

REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

Nr.înregistrare: RFO II – 0485 București, sector 5, str.Ana Davila nr.37, et.1-2

Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35

Adresa e-mail: office@real-casa-expert.ro

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

Nr.  1036/3/2013 din 05.12.2018

 

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT SPRL, cu datele de identificare din antet, prin asociat fondator Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC KORANI TRADING CO SRL, desemnat prin sentinţa civilă din data de 16.01.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-­‐a Civilă în dosar nr.1036/3/2013, anuntă scoaterea la vânzare a bunurile imobile respectiv:

 

Bunurile imobile (teren si constructii) sunt identificate prin raportul de evaluare din data de 06.07.2017, efectuat in procedura insolventei si sunt compuse din teren intravilan cu categoria de folosință curți construcții în suprafață real măsurată de

7.429 mp (7.400 mp în acte) și următoarele clădiri sau construcții speciale:

 1. Spațiu birouri – C2 cu regim de înălțime S+P+1E, identificat prin număr cadastral 915-­‐C2 înscris în Cartea Funciară21232 a localității cadastrale Frumușani, cu o suprafață construită la sol de 219 mp și o suprafață construită desfășurată de 657 mp;
 2. Stație epurare – C3 cu regim de înălțime P, identificat prin număr cadastral 915-­‐C3 înscris în Cartea Funciară nr.21232 a localității cadastrale Frumușani, cu o suprafață construită la sol de 317 mp;
 3. Fabrică compusă din:
 • Corpul C4, cu regim de înălțime P+1E identificat prin număr cadastral 915-­‐ C4 înscris în Cartea Funciară nr.21232 a localității cadastrale Frumușani, cu o suprafață construită la sol de 443 mp și o suprafață construită desfășurată de 886 mp;
 • Corpul C5, cu regim de înălțime P identificat prin număr cadastral 915-­‐C5 înscris în Cartea Funciară nr.21232 a localității cadastrale Frumușani, cu o suprafață construită la sol de 1.467 mp;
 1. Pasarelă trecere – C1, neidentificată cadastral, neînscrisă în Cartea Funciară a localității cadastrale Frumușani, cu o suprafață construită la sol de 45 mp;
 2. Gospodărire apă și pompe de incendiu – C6, neidentificată cadastral, neînscrisă în Cartea Funciară a localității cadastrale Frumușani, cu o suprafață construită la sol de 101 mp;
 3. Post trafo – C7, neidentificat cadastral, neînscrisă în Cartea Funciară a localității cadastrale Frumușani, cu o suprafață construită la sol de 12 mp;

 

 1. Cabină poartă, neidentificată cadastral, neînscrisă în Cartea Funciară a localității cadastrale Frumușani, cu o suprafață construită la sol aproximativă de 20 mp;
 2. Platformă cu pavele, cu o suprafață aproximativă de 2.350 mp;
 3. Împrejmuire, cu o lungime de 345

 

Asupra imobilului există înscrise sarcini privind dreptul de ipotecă:

-­‐ pentru valoarea de 1.480.000 Euro plus dobânzile aferente și alte costuri și comisioane, conform contractului de credit nr.129/22.09.2010, în favoarea BRD GSG SA – Grup Academiei;

-­‐ pentru valoarea de 1.350.000 Euro plus dobânzile aferente și alte costuri și comisioane, conform contractului de credit nr.130/22.09.2010, în favoarea BRD GSG SA – Grup Academiei;

-­‐ pentru valoarea de 62.000 Euro plus dobânzile aferente și alte costuri și comisioane, conform contractului de credit nr.131/22.09.2010, în favoarea BRD GSG SA – Grup Academiei;

 

Vânzarea se va organiza în data de 18.12.2018, ora 13.00, prin licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive.

 

Preţul de pornire la licitaţie este valoarea de 700.000 Euro (regimul TVA urmând să fie stabilit conform prevederilor legale aplicabile la momentul vânzării). Oferta se face în moneda naţională a României – RON.

 

Ofertanții interesați de participare la licitația organizată pentru vânzarea imobilului vor îndeplini condițiile menționate în regulamentul de vânzare aprobat prin hotărârea adunării creditorilor din 04.12.2018, respectiv vor prezenta lichidatorului judiciar, la sediul acestuia, dovada scrisă (document de plată original) a achitării unei garanții de participare la licitație care reprezintă echivalentul în lei a 70.000 Euro pentru bunurile imobile (teren și construcții) – proprietate industrială situată în Tarla 92, parcelele 1, 2, 3, 4, sat Pasărea, comuna Frumușani, jud.Călărași, înscrisă în CF nr.21232 a localității cadastrale Frumușani, respectiv 10% din prețul de pornire al licitației. Garanția se varsă în echivalent în lei, stabilit pe baza cursului BNR la data plății, în contul nr.RO55BRDE410SV21997344100, deschis la BRD   GSG

S.A. Dovada vărsământului prin document original se prezintă la sediul lichidatorului judiciar până cel târziu ora 11:00 a zilei de luni imediat anterioare  zilei organizării licitației.

 

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate în cadrul ședințelor de licitație organizate conform regulamentului anterior precizat, lichidatorul judiciar va convoca o nouă adunare creditori în vederea stabilirii noului regulament de  vânzare.

 

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunului imobil să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

 

Date despre starea bunului imobil, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

 

Preţul caietului de sarcini este 500 lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, achiziţionarea caietului şi achitarea taxei fiind obligatorii pentru toţi  participanţii la licitaţie.

 

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

 

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  • – pentru persoanele juridice române :
   • – copie de pe certificatul de înregistrare la R.C.;
   • – copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;
  • – pentru persoanele juridice străine :
   • – actul de înmatriculare a societăţii străine ;
   • – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;
  • – pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :
   • – copie de pe actul de identitate ;
   • – copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

 • – pentru persoane fizice străine :
  • – copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.

 

 

SP REAL CASA EXPERT SPRL

lichidator judiciar al SC KORANI TRADING CO SRL Bogdan Rădulescu